Informace o projektu

Zpět

Cílem projektu Teorie a praxe je zefektivnit vzdělávací proces v oblasti podpory studentských dvousemestrových praxí bakalářského studijního oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Dalším cílem je rozšířit stávající síť spolupracujících podnikatelských subjektů a organizací Ekonomické fakulty o jak úspěšné absolventy oboru Manažerská informatika, tak o další subjekty.

Toto propojení univerzity s podnikatelskými subjekty umožní vzájemné sdílení praktických i teoretických poznatků z informatických a ekonomických oborů a jejich aplikací, což bude využito nejen pro zúčastněné podniky a organizace, ale i pro zvýšení kvality výuky, jak informatických, tak i převážné většiny aplikačních předmětů vyučovaných na EF TUL. Díky tomu univerzita získá zpětnou vazbu o uplatnění znalostí a dovedností studentů oboru Manažerská informatika, což umožní na základě podnětů odborníků z praxe trvalý vývoj a zlepšování studijních programů v souladu s potřebami praxe.

V rámci řešení projektu získáme potřebné finanční zdroje na zabezpečení účasti předních odborníků z praxe na přednáškové a projektové činnosti na EF TUL, neboť tito experti mohou předávat velmi cenné zkušenosti ze své praxe z oblasti ICT. Hlavním partnerem realizace projektu je EDUCA QUALITY o.s.