Informace o oboru Manažerská informatika

Zpět

Základní filosofií oboru Manažerská informatika je integrace tří faktorů, oblastí lidského vědění a poznání, nezbytných pro efektivní podnikatelskou činnost:

  • 1. ekonomické myšlení,
  • 2. informační systémy a praktické využití možností informačních a komunikačních technologií,
  • 3. soft skills (chování a efektivní komunikace).

Základem tohoto studijního oboru je těsné sepětí s podnikatelskou realitou v oblastech, vymezených rámcem interdisciplinárního studijního oboru. Po absolvování prvních dvou ročníků studenti odcházejí na dvousemestovou odbornou řízenou praxi do podniků (získávání praktických zkušeností při řešení denních situací a problémů, spojených s počítačovými informačními systémy). Celá praxe je pod kontrolou univerzity (návštěvy pedagogů na pracovišti, vedení pracovní dokumentace, průběžné měsíční reporty a semestrální zprávy), a je většinou základem pro zpracování bakalářské práce. Právě tato dvousemestrová praxe dle zahraničních, ale i našich zkušeností výrazně přispívá k pozdější velmi rychlé adaptaci na pracovní prostředí i k výrazně lepšímu přístupu k následnému studiu ("...z praxe se vracejí úplně jiní lidé"). Dvousemestrové studijní pobyty jsou realizovány v partnerských organizacích na základě vzájemných dlouholetých zkušeností. Obor je koncipován v souladu se zásadami SSME (Service Science, Management and Engineering) a jeho rozvoj byl podpořen v roce 2009 grantem IBM.

Organizace praxí

Každou realizaci praxe ve firmě zajišťuje odborný garant, jehož úkolem je nejen příprava náplně práce, ale pomáhá studentům řešit i vzniklé otázky, související s jejich působením v dané organizaci. Odborní garanti jsou rovněž nezastupitelní při hodnocení studenta v průběhu praxe, neboť jsou nejvíce obeznámeni s možnostmi a příležitostmi, které konkrétní praktikantská místa nabízejí. Díky tomu mohou pro každého studenta stanovit příslušné cíle jak v oblasti osobního a sociálního rozvoje, ale i v oblasti odborné a technické.

Každý student je v průběhu dlouhodobé odborné praxe pod dohledem konkrétního pedagoga Ekonomické fakulty. Ten zpravidla jednou v průběhu každého semestru navštěvuje příslušné pracoviště „svěřeného“ studenta. V rámci kontroly se setká jak s ním, tak i s jeho odborným garantem. Při těchto setkáních jsou diskutována především témata týkající se pracovní náplně, začlenění do organizace, přebírané zodpovědnosti a vlastní iniciativy studenta. Cílem setkání je zjistit konkrétní situaci spojenou s průběhem praxe, a ve spolupráci s garantem praxe doporučit případné změny či úpravy programu praxe.

Dlouhodobá řízená praxe je prospěšná nejen pro studenty, ale i pro firmy. Studenti do firem často vnesou nový pohled na věc či problém a nejsou deformováni profesní slepotou.

Jak vytvořit program odborné praxe

Při tvorbě programu a náplně odborné praxe je třeba mít na zřeteli, že nabízené oblasti by měly být v souladu s obsahem studijního programu, zejména v návaznosti na absolvované předměty. Díky snaze o strukturovaný přístup k praxím lze očekávat, že úkoly a požadavky na studenta se mohou v průběhu dvou semestrů odborné praxe vyvíjet. Je proto vhodné připravit takový program, jenž by umožňoval flexibilitu v požadavcích kladených na studenta. Detaily programu odborné praxe by měl být upravovány měsíčně nebo čtvrtletně.

Celkový program by měl být natolik pružný, aby umožnil realizovat změny programu související např. se zrušením projektu, se získáním určitých schopností či se zadáním nových úkolů. Program odborné praxe by měl umožnit zapojení studentů do "reálného" zaměstnání. Student by měl být vystaven tlaku každodenních pracovních stresů a problémů.